Inventaris van het oud-archief van de Stad Borculo, 1590-1811

De inventaris van het oud-archief van de Stad Borculo is een bewerking van de ‘Voorlopige inventaris van het oud-archief van de gemeente Borculo’. Deze is in 1981 vervaardigd door J. Ebbenhorst Tengbergen in opdracht van het toenmalige gemeentebestuur.
De originele archiefstukken kunnen worden ingezien op de studiezaal van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Op deze pagina zijn alleen de stukken tot en met 1811 opgenomen, het jaar waarin het Franse bestuurlijke stelsel werd ingevoerd. Verder zijn enkele stukken vermeld (zonder inventarisnummer, maar wel bij de desbetreffende rubriek) die later in het stadsarchief aangetroffen werden.
Als er transcripties (trs.), bronbewerkingen (bew.) en/of afbeeldingen (afb.) beschikbaar zijn op deze website, wordt dat in de kolom opmerkingen bij het desbetreffende inventarisnummer (inv.nr.) vermeld of aangegeven met een link.

Archivalia afkomstig van het stadsbestuur van Borculo en opvolgende besturen, 1590-1810
De stad Borculo – met schependom – vormde tot de Bataafse revolutie in 1795 een onderdeel van de heerlijkheid Borculo. Daarna werd zij een afzonderlijke municipaliteit. Na de opheffing van de municipaliteiten in 1798, maakte de stad onder een eigen plaatselijk bestuur deel uit van het (drost-)ambt Borculo, waarvan de begrenzing overeenkwam met die van de voormalige heerlijkheid. Bij de vorming van het Koninkrijk Holland in 1806 bleef het ambt als baljuwschap Borculo bestaan. In de stad werd, onder oppertoezicht van de aldaar zetelende baljuw, het plaatselijk bestuur uitgeoefend door de richter. Archiefbescheiden afkomstig van deze richter zijn echter niet aangetroffen.

I.     Algemeen

1. “Legerboeck”, register van privileges, stedelijke rechten en andere memorabele zaken, 1590-1818. 1 deel.
N.B. Aangelegd kort na de grote brand van Borculo op 5 september 1590, ter inschrijving van verklaringen omtrent de inhoud van verloren gegane privilegebrieven; daarna voornamelijk gebruikt als een zogenaamd raadssignaat ter registratie van magistraatsvergunningen, aanstelling van burgemeesters en andere functionarissen, verkregen burgerschappen, schouwverbalen, enz. Het werd bijgehouden tot in 1818.
[De burgerschappen zijn gepubliceerd in: Bronnen voor de bevolkingsgeschiedenis van stad en schependom Borculo, ca. 1600-1811, SSHB-bronnenpublicatie nr. 5, eerste deel (2003).
In het legerboek is ook het stadsrecht opnieuw vastgelegd.]

2. Resoluties van de magistraat, 1683, 1711, 1725, 1729, 1754, 1758, 1759. 1 omslag.

3. Stukken ingekomen bij de magistraat en opvolgende besturen, 1601-1806. Met hiaten. 1 omslag.

4. Bij de magistraat ingekomen publicaties van hogere autoriteiten, 1675, 1693, 1709, 1713, 1747. 1 omslag.

5. Minuten van stukken uitgegaan van de magistraat, 1583, 1613, 1617, 1650, 1675, 1745. 1 omslag.

6. Publicaties van de magistraat, 1664-1774.  1 omslag.

II.     Verhouding tot de heer

7. Stuk betreffende de inhuldiging van graaf Joost van Limburg Stirum als heer van Borculo door de burgers en ingezetenen van de stad, 1616. 1 stuk.  N.B. Vgl. inv.nr. 1, blz. 58.

8. Rekest van burgemeesters en gemeenslieden van de stad aan graaf Herman Otto van Limburg Stirum over het dempen van de binnengrachten, met beschikking, 1627. 1 stuk.

9. Stukken betreffende een overeenkomst tussen de heer van Borculo en de magistraat over de stadswallen, 1679 en ongedateerd. 1 omslag.

10. Minuut-brief van de magistraat aan de heer van Borculo inzake bepaalde oude privileges en rechten, 1732. 1 stuk.

III.     Ambten en bedieningen

11. Stukken betreffende de aanstelling van de burgemeesters, stadsrentmeesters, kerkmeesters en provisoren, 1678, 1679, 1686. 1 omslag.

12. Stukken betreffende de onverenigbaarheid van de ambten van burgemeester van de stad en van de richter der heerlijkheid Borculo, 1684 en ongedateerd. 1 omslag.

13. Uittreksel uit een verdwenen memoriaal, eertijds opgemaakt ter instructie van de burgemeesters, 1706. 1 stuk.

14. Instructies voor de poortwachters, 1688 en ongedateerd. 1 omslag.

15. Stukken betreffende de aanstelling van nachtwakers, 1699, 1717, 1761, 1785. 1 omslag.

IV.     Bevolking

16. Aantekening van een onderzoek naar het burgerschap van de chirurgijn Swaluwe, 1727. 1 stuk.

17. Lijst van stemgerechtigden aanwezig zijnde in de school te Borculo op 18 december 1798. 1 stuk.

18. Lijst van de stemopneming in de Grondvergadering in de kerk te Borculo op 23 april 1798. 1 stuk.

V.     Financiën

19-174.     Rekeningen van de stadsrentmeesters, 1602-1810. 156 katerns.
N.B. Het beheer van de stedelijke financiën was opgedragen aan een stadsrentmeester, die elk jaar werd aangesteld door de heer van Borculo.
Het boekjaar begon op Driekoningen (6 januari), en werd, althans tot 1778, op 5 januari afgesloten. De rekeningen werden genoemd naar het kalenderjaar waarin het boekjaar een aanvang nam. Vanaf 1778 is het niet geheel duidelijk wanneer het boekjaar begon. De afhoring geschiedde dan in plaats van begin januari, eind maart of begin april. De afhoring gebeurde op het stadhuis door burgemeester en gemeenslieden. De rekeningen werden in drievoud opgemaakt. Eén exemplaar was bestemd voor de heer en één exemplaar voor de magistraat. Het derde exemplaar bleef bij de rendant berusten.
Een aantal, hoofdzakelijk 17de-eeuwse, rekeningen ontbreekt.
Hier vindt u een toelichting op de stadsrekeningen en de transcripties. In de onderstaande tabel wordt in de kolom opmerkingen met een link (trs.) verwezen naar gepubliceerde transcripties en naar in andere archieven aanwezige stadsrekeningen van Borculo (AHB = Archief Heren van Borculo, CvLS = Collectie Van Limburg Stirum en NDR = Nassause Domeinraad). Voor meer informatie over de rekeningen en de transcripties, zie deze pagina.

19. Rekening van Henderick Kock over 1602, afgehoord 4 januari 1603. trs.
20. Rekening van N.N. Kallenkamp over 1603, afgehoord 10 januari 1604
N.B. Gedeeltelijk beschadigd.
21. Rekening van Derick Paschius over 1606, afgehoord 1607 (?)
N.B. Gedeeltelijk beschadigd.
trs.
22. Rekening van Derick Paschius over 1607, afgehoord 1608 (?)
N.B. Gedeeltelijk beschadigd.
 trs.
23. Rekening van Zeynno Meijling over 1609, afgehoord 12 januari 1610.
24. Rekening van Zeynno Meijling over 1610, afgehoord 5 januari 1611.
25. Rekening van Gaert Marquerinck over 1612, afgehoord 7 september 1613.
26. Rekening van Geryt Kuyper over 1613, afgehoord 22 mei 1614.
27. Rekening van Goevert Bartolomeussen over 1614, afgehoord 14 februari 1615.
28. Rekening van Goevert Bartolomeussen over 1616, afgehoord 4 januari 1617. trs.
29. Rekening van een onbekende rentmeester over 1618, afgehoord 7 januari 1619.
30. Rekening van een onbekende rentmeester over 1619, afgehoord 8 januari 1620.
N.B. Niet compleet. Hierin los  bijgevoegd het eerste blad van de
verdwenen rekening van Jan ten Roller  over 1620.
31. Rekening van Wilhelm Kalenkamp over 1621, afgehoord 1622 (?)
32. Rekening van Wilhelm Kalenkamp over 1622, afgehoord 1623 (?)
N.B. Niet compleet.
33. Rekening van Gaert Marquerinck over 1623, afgehoord 1624.
N.B. Niet compleet.
34. Rekening van Harmen Gerverdinck over 1626, afgehoord 6 januari 1627.
35. Rekening van Wilhelm Marquerinck over 1627, afgehoord 1628 (?)
N.B. Gedeeltelijk beschadigd.
36. Rekening van een onbekende rentmeester over 1628, afgehoord 1629 (?).
N.B. Niet compleet.
37. Rekening van  Willem Marquerinck over 1629, afgehoord 17 januari 1630.
38. Rekening van Willem Marquerinck over 1630, afgehoord 8 januari 1631.
39. Rekening van Willem Marquerinck over 1632, afgehoord 1634 (?)
N.B. Niet compleet.
40. Rekening van Henrich van Eijll over 1635, afgehoord 9 januari 1636.
41. Rekening van Henrich van Eijll over 1636, afgehoord 6 januari 1637.
42. Rekening van Rolof Vith over 1637, afgehoord 6 januari 1638.
43. Rekening van Rolof Vith over 1638, afgehoord 12 januari 1639.
44. Rekening van Rolof Vith over 1639, afgehoord 11 januari 1640.
45. Rekening van Rolof Vith over 1640, afgehoord 8 januari 1641.
46. Rekening van  Berendt Marquerinck over 1645, afgehoord 9 januari 1646.
47. Rekening van  Berendt Marquerinck over 1646, afgehoord 9 januari 1647.
48. Rekening van Rudolph Stapelbroeck over 1649, afgehoord 9 januari 1650.
49. Rekening van Jan Stapelbroeck over 1650, afgehoord 9 januari 1651.
50. Rekening van Jan Stapelbroeck over 1651, afgehoord 9 januari 1652.
51. Rekening van Jan Stapelbroeck over 1654, afgehoord 9 januari 1655.
52. Rekening van Jan Stapelbroeck over 1657, afgehoord 8 januari 1658.
53. Rekening van Jan Stapelbroeck over 1658, afgehoord 7 januari 1659.
54. Rekening van Jan Stapelbroeck over 1662, afgehoord 9 januari 1663.
55. Rekening van Oswaldus Buck over 1667, afgehoord 7 januari 1669.
56. Rekening van Wijnnolt Broeker over 1668, afgehoord 7 januari 1669.
57. Rekening van Wijnholt Broeker over 1669, afgehoord 8 januari 1670.
58. Rekening van Wijnolt Broeker over 1672, afgehoord 18 maart 1673.  trs.
59. Rekening van Wijnolt Broeker over 1673, afgehoord 21 maart 1674.
60. Rekening van Wijnold Broeker over 1674, afgehoord 8 januari 1675.
61. Rekening van Peter Spancker over 1675, afgehoord 7 januari 1676.
62. Rekening van Peter Spancker over 1677, afgehoord 7 januari 1678.
[Zie ook: Archief Heren van Borculo, invnr. 12]
63. Rekening van Bernard Umbgrove over 1678, afgehoord 10 januari 1679.
64. Rekening van Bernard Umbgrove over 1679, afgehoord 9 januari 1680. [Zie ook: Archief Heren van Borculo, invnr. 12]
65. Rekening van Bernard Umbgrove over 1680, afgehoord 7 januari 1681. [Zie ook: Archief Heren van Borculo, invnr 12]
66. Rekening van Bernard Umbgrove over 1682, afgehoord 6 januari 1683.
67. Rekening van Geerlich (?) Cappers over 1683, afgehoord 11 januari 1684.
68. Rekening van Geerlich (?) Cappers over 1684, afgehoord 10 januari 1685.
69. Rekening van Peter Spancker over 1685, afgehoord 8 januari 1686.
70. Rekening van Peter Spancker over 1686, afgehoord 7 januari 1687.
71. Rekening van Peter Spancker over 1687, afgehoord 7 januari 1688.
72. Rekening van Peter Spancker over 1688, afgehoord 12 januari 1689.
73. Rekening van Peter Spancker over 1689, afgehoord 13 januari 1690.
74. Rekening van Peter Spancker over 1690, afgehoord 10 januari 1691.
75. Rekening van Geerlich Cappers over 1693, afgehoord 6 januari 1694.
76. Rekening van Albert Muyderman over 1697, afgehoord 8 januari 1698.
77. Rekening van Albert Muyderman over 1698, afgehoord 7 januari 1699.
78. Rekening van Albert Muyderman over 1699, afgehoord 7 januari 1700.
79. Rekening van Albert Muyderman over 1700, afgehoord 8 januari 1701.
80. Rekening van Albert Moiderman over 1701, afgehoord 7 januari 1702.
81. Rekening van Albert Muyderman over 1702, afgehoord 6 januari 1703.
82. Rekening van Albert Moiderman over 1703, afgehoord 12 januari 1704.
83. Rekening van Albert Moijderman over 1704, afgehoord 10 januari 1705.
84. Rekening van Henrick van Klinckenberch over 1705, afgehoord 8 januari 1706
85. Rekening van Hendrick van Klinckenberg over 1706, afgehoord 7 januari 1707.
86. Rekening van Hendrick van Klinckenbargh over 1707, afgehoord 6 januari 1708.
87. Rekening van Hendrick van Klinkenborg over 1708, afgehoord 12 januari 1709.
88. Rekening van Henderik van Klinckenberg over 1709, afgehoord 11 januari 1710.
89. Rekening van Hendrick van Klinkenbargh over 1710, afgehoord 10 januari 1711.
90. Rekening van Hendrick van Klinckenberg over 1711, afgehoord 9 januari 1712.
91. Rekening van Hendrick van Klinkenbergh over 1712, afgehoord 7 januari 1713.
92 Rekening van Hendrick van Klinckenbergh over 1713, afgehoord 6 januari 1714.
93. Rekening van Hendrik van Klinkenbergh over 1714, afgehoord 11 januari 1715.
94. Rekening van Hendrick van Klinkenbergh over 1715, afgehoord 11 januari 1716.
95. Rekening van Hendrick van Klinkenbergh over 1716, afgehoord 9 januari 1717.
96. Rekening van Hendrick van Klinkenbergh over 1717, afgehoord 8 januari 1718.
97. Rekening van Hendrick van Klinckenbergh over 1718, afgehoord 7 januari 1719.
98. Rekening van Hendrick van Klinkenbergh over 1719, afgehoord 5 januari 1720.
99. Rekening van Hendrick van Klinckenbergh over 1720, afgehoord 10 januari 1721.
100. Rekening van Hendrick van Klinkenbergh over 1721, afgehoord 10 januari 1722.
101. Rekening van Hendryck Gerverdinck over 1722, afgehoord 9 januari 1723.
102. Rekening van Albergt Moderman over 1723, afgehoord 8 januari 1724.
103. Rekening van Albregt Muijderman over 1726, afgehoord 11 januari 1727.
104. Rekening van Albregt Muyderman over 1727, afgehoord 10 januari 1728.
105. Rekening van Albregt Muyderman over 1728, afgehoord 8 januari 1729.
106. Rekening van Hendrik van Klinkenberch over 1729, afgehoord 6 januari 1730.
107. Rekening van Hendrick ter Maedt over 1730, afgehoord 6 januari 1731.
108. Rekening van Hendrick ter Maat over 1731, afgehoord 11 januari 1732.
109. Rekening van Hendrick ter Maat over 1732, afgehoord 9 januari 1733.
110. Rekening van Hendrick ter Maath over 1733, afgehoord 9 januari 1734.
111. Rekening van Hendrick ter Maath over 1734, afgehoord 8 januari 1735.
112. Rekening van Hendrick ter Maatt over 1735, afgehoord 7 januari 1736.
113. Rekening van Garh. Theger over 1736, afgehoord 12 januari 1737.
114. Rekening van Garh. Theger over 1737, afgehoord 10 januari 1738.
115. Rekening van Garh. Theger over 1738, afgehoord 9 januari 1739.
116. Rekening van Garh. Theger over 1739, afgehoord 9 januari 1740.
117. Rekening van Garret Teger over 1740, afgehoord 6 januari 1741.
118. Rekening van Garh. Theger over 1741, afgehoord 5 januari 1742.
119. Rekening van Garh. Theger over 1742, afgehoord 11 januari 1743.
120. Rekening van Garh. Theger over 1743, afgehoord 11 januari 1744.
121. Rekening van Garh. Theger over 1744, afgehoord 9 januari 1745.
122. Rekening van Gerret Teger over 1745, afgehoord 8 januari 1746.
123. Rekening van Garh. Theger over 1746, afgehoord 7januari 1747.
124. Rekening van Gerrit Teger over 1747, afgehoord 6 januari 1748.
125. Rekening van Pieter Harmsen over 1748, afgehoord 11 januari 1749.
126. Rekening van Pieter Harmsen over 1749, afgehoord 9 januari 1750.
127. Rekening van Pieter Harmsen over 1750, afgehoord 9 januari 1751.
128. Rekening van Peter Harmsen over 1751, afgehoord 7 januari 1752.
129. Rekening van Peter Harmsen over 1752, afgehoord 5 januari 1753.
130. Rekening van Peter Harmsen over 1753, afgehoord 11 januari 1754.
131. Rekening van Peter Harmsen over 1754, afgehoord 10 januari 1755.
132. Rekening van Hendrik te Harkel over 1755, afgehoord 9 januari 1756.
133. Rekening van Henderik te Harkel over 1756, afgehoord 7 januari 1757.
134. Rekening van Henderik te Harkel over 1757, afgehoord 7 januari 1758.
135. Rekening van Henderik te Harkel over 1758, afgehoord 6 januari 1759.
136. Rekening van Hendrik te Harkel over 1759, afgehoord 12 januari 1760.
137. Rekening van Jan Cramer over 1760, afgehoord 7 januari 1761.
138. Rekening van Hendrik ter Harkel over 1761, afgehoord 9 januari 1762.
139. Rekening van Hendrik ter Harkel over 1762, afgehoord 8 januari 1763.
140. Rekening van Hendrik ter Harkel over 1763, afgehoord 7 januari 1764.
141. Rekening van Hendrik ter Harkel over 1764, afgehoord 12 januari 1765.
142. Rekening van Hendrik ter Harkel over 1765, afgehoord 10 januari 1766.
143. Rekening van Hendrik ter Harkel over 1766, afgehoord 10 januari 1767.
144. Rekening van Hendrik te Harkel over 1767, afgehoord 9 januari 1768.
145. Rekening van Hendrik ter Harkel over 1768, afgehoord 7 januari 1769.
146. Rekening van Johannis Prior over 1769, afgehoord 5 februari 1770.
147. Rekening van Johannis Prior over 1770, afgehoord 11 januari 1771.
148. Rekening van Johannis Prior over 1771, afgehoord 10 januari 1772.
149. Rekening van Johannis Prior over 1772, afgehoord 8 januari 1773.
150. Rekening van Johannis Prior over 1773, afgehoord 7 januari 1774.
151. Rekening van Johannis Prior over 1774, afgehoord 6 januari 1775.
152. Rekening van Johannis Prior over 1775, afgehoord 5 januari 1776.
153. Rekening van Johannis Prior over 1776, afgehoord 10 januari 1777.
154. Rekening van Johannis Prior over 1777, afgehoord 9 januari 1778.
155. Rekening van Johannis Prior over 1778, afgehoord 1 april 1779.
156. Rekening van Johannis Prior over 1779, afgehoord 31 maart 1780.
157. Rekening van Johannis Prior over 1780, afgehoord 30 maart 1781.
158. Rekening van Johannis Prior over 1781, afgehoord 28 maart 1782.
159. Rekening van Godfried Leefers over 1784, afgehoord 1 april 1785.
160. Rekening van Godfried Leefers over 1785, afgehoord 1 april 1786.
161. Rekening van Godfried Leefers over 1786, afgehoord 30 maart 1787.
162. Rekening van Godfried Leefers over 1787, afgehoord 29 maart 1788.
163. Rekening van Godfried Leefers over 1788, afgehoord 26 maart 1789.
164. Rekening van Godfried Leefers over 1789, afgehoord 1 april 1790.
165. Rekening van Godfried Leefers over 1790, afgehoord 1 april 1791.
166. Rekening van Godfried Leefers over 1791, afgehoord 31 maart 1792.
167. Rekening van Godfried Leefers over 1793, afgehoord 28 maart 1794.
168. Rekening van Godfried Leefers over 1794-1796, afgehoord 4 april 1797.
N.B. Afgehoord door vier burgemeesters en drie gemeenslieden.
169. Rekening van A. Meilink over 1799-1800, afgehoord 14 februari 1801.
N.B. Afgehoord door twee leden van het plaatselijk bestuur en de twee stadsprovisoren.
170. Rekening van A. Meilink over 1801, afgehoord 7 april 1802.
N.B. Afgehoord door twee leden van het plaatselijk bestuur en de twee stadsprovisoren.
171. Rekening van A. Meilink over 1802, afgehoord 14 mei 1803.
N.B. Afgehoord door drie leden van het stadsbestuur.
172. Rekening van A. Meilink over 1803, afgehoord 9 juni 1804.
N.B. Afgehoord door drie leden van het stadsbestuur.
173. Rekening van A. Meilink over 1804, afgehoord 12 april 1806.
N.B. Afgehoord door de richter en twee keurnoten.
174. Rekening van A. Meilink over 1810, afgehoord 22 februari 1811.
N.B. Afgehoord door de baljuw en twee leden van het gericht.

 

175. Bijlagen tot, deels niet aanwezige, stadsrekeningen, 1605-1749. 1 omslag.  N.B. Met hiaten.

176.  Extracten uit rekeningen van de stadsrentmeesters, 1650-1724.  N.B. Met hiaten.

177.   Afschrift van een akte van overeenkomst tussen Otto graaf van Limburg Stirum als erfmarkenrichter en de burgemeesters en gemeenslieden inzake de publieke verkoop van een stuk land gelegen tussen de Lebbenborg en de Bijershorst in de Dijckermark, 1662. 1 stuk.       trs.

178.   Akte waarbij Otto graaf van Limburg Styrum verklaart aan de stad het huis op de Lebbenborg, naast het brouwhuis staande, over te dragen, 1663. 1 stuk.         trs.

179.   Akte waarbij Otto graaf van Limburg Styrum verklaart aan de stad het goed Schöninck over te dragen en nog honderd daalders schuldig te zijn wegens een van de stad gekocht stuk weiland, 1671. 1 stuk.  Foto’s          trs.

180.  Akte waarbij burgemeesters en gemeenslieden besluiten de in gebreke zijnde kopers van stadseigendommen in het schependom van Borculo aan te spreken voor betaling, 1671. 1 stuk.

181.  Stukken betreffende de verpachting van stadsweiden, 1649, 1653. 1 omslag.

182.  Stukken betreffende de vrijdom van stedelijke tol- en weggelden ten gunste van inwoners van Lochem en Groenlo, 1686, 1725. 1 omslag.

183.  Stukken betreffende de inning van de generale middelen, 1663-1712. Met hiaten. 1 pak.

184.  Stukken betreffende een akkoord tussen de magistraat van Borculo en Juliana Renckinck, weduwe van Christiaen Bomble, voogd van Beltrum, over de afdracht van geïnde consumptiepenningen over de periode 1679-1680. 1 omslag.

185.  Stukken betreffende de verponding, 1666, 1674 en ongedateerd. 1 omslag.

186.  Stukken betreffende de inning van diverse schattingen opgelegd tijdens de oorlog met Münster, 1672, 1673. 1 omslag.

187.  Akte waarbij een aantal burgers en ingezetenen van Borculo zich verbinden alkaar bij te staan ingeval van opgelegde schattingen, 1674. 1 stuk.

VI.     Kerkelijke zaken
188-199.   Rekeningen van de kerkmeesters te Borculo, 1610-1790. Met hiaten. 12 katerns.
N.B. Het beheer van de kerkelijke financiën was opgedragen aan twee kerkmeesters. De rekeningen werden in tweevoud opgemaakt. Eén exemplaar was bestemd voor de heer en één exemplaar voor de magistraat. Het derde exemplaar bleef berusten bij de rendanten. De afhoring geschiedde op het stadhuis door burgemeesters en gemeenslieden. an de voor de magistraat bestemde rekeningen zijn er slechts twaalf terug gevonden.

188. Rekening van Johan Rovers en Jorrien Kystemaeckers over 1610, afgehoord 18 januari 1611.
 189. Rekening van Garrit Muller en Wolter van Eill over 1623, afgehoord 10 januari 1624.
 190. Rekening van twee onbekende kerkmeesters over 1666, afgehoord 12? januari 1667. N.B. Niet compleet.
 191. Rekening van twee onbekende kerkmeesters over 1672, afgehoord 29 maart 1673. N.B. Niet compleet.
 192. Rekening van Wilhelm Avinck en Jan Telmans over 1680, afgehoord 10 januari 1681.
 193. Rekening van Jan Telmans en Fillipes Peffer over 1681, afgehoord .. januari 1682.
 194. Rekening van Filllipes Peffer en Jan Telmans over 1682, afgehoord ..
 195. Rekening van Herman ter Maedt en Johan Stam over 1698, afgehoord 7 januari 1699.
 196. Rekening van Harman ter Maedt en Johan Stam over 1699, afgehoord 6 januari 1700.
 197.  Rekening van Unico Jacobus Lambergen en Jorrien Leverts over 1728, afgehoord 8 januari 1729.
198. Rekening van Jorrien Levers en Unico Jacobus Lambergen over 1729, afgehoord 7 januari 1730.
199. Rekening van Harmanus Albertus Tellemans over 1790, afgehoord 2 april 1791.

200.  Overzicht van nog niet afgedragen ontvangsten in de jaren 1721-1724, opgesteld door de gewezen kerkmeester J.H. Hessels op 2 februari 1734. 1 stuk.

201.   Verantwoording van kerkcollectes, 17de eeuw. 1 katern.

202.   Verantwoording van kerkcollectes en daaruit gedane giften, 1676. 1 katern.

203.   Rekest van de kerkenraad aan Frederik Wilhelm graaf van Limburg Stirum inzake een geschil met de magistraat over de reiskostenvergoeding voor afgevaardigden naar de vergadering van de classis, met beschikking, 1694. 1 stuk.

VII.     Onderwijs

204.   Verzoek van de gedeputeerden van het Kwartier van Zutphen aan de magistraat van Borculo om de rector of eerste schoolmeester Weydeman een hogere gage te geven, 1618. 1 stuk.

205.   Stukken betreffende een klacht van de schoolmeester Theodorus van Santbergen over het onbevoegd geven van onderwijs door Gerrit Wijnants, 1718. 1 omslag.
VIII.     Armenzorg
206-223.     Rekeningen van de provisoren te Borculo, 1621-1793.
N.B. Het beheer van de financiën van de provisorie te Borculo was opgedragen aan twee provisoren (sinds 1707 één provisor). Het boekjaar liep van Driekoningen tot Driekoningen (6 januari). De rekeningen werden genoemd naar het kalenderjaar waarin het boekjaar begon. De rekening werd in drievoud opgemaakt. Eén exemplaar was bestemd voor de heer en één exemplaar voor de magistraat. Het derde exemplaar bleef berusten bij de rendanten. de afhoring gebeurde op het stadhuis door burgemeesters en gemeenslieden. Van de voor de magistraat bestemde rekeningen zijn er slechts achttien teruggevonden.
[Met latere aanvullingen, BtVw]

206.  Rekening van Albertus Sluiters en Garryt Muller over 1621, afgehoord 7 januari 1622.
 207.  Rekening van Albertus Sluiters en Gerrydt Muller over 1622, afgehoord 14 januari 1623.
 208.  Rekening van Albertus Sluiters en Berendt ten Noever over 1623, afgehoord 7 januari 1624.
 209.  Rekening van Alberten Sluter en Hinderich Telman over 1628, afgehoord 10 januari 1629.
 210.  Rekening van Hinrick Telman en Berent van Eibergen over 1629, afgehoord 16 januari 1630.
 211.  Rekening van Henderick Telman en Berndt van Eibergen over 1630, afgehoord 8 januari 1631.
 212.  Rekening van Berendt to Nover en Henderick Telman over 1632, afgehoord 12 januari 1633.
 213.  Rekening van Berndt to Nover en Hindrik Telman over 1634, afgehoord 7 januari 1635.
 214.  Rekening van Berendt ten Noever en Henrick Telman over 1635, afgehoord 9 januari 1636.
 215.  Rekening van Berendt to Nofer en Hendrick Telman over 1636, afgehoord 6 januari 1637.
Rekening over 1639 [Niet geïnventariseerd; exemplaar voor de heer]
Rekening over 1649 [Niet geïnventariseerd; exemplaar voor de heer]
Rekening over 1652 [Niet geïnventariseerd; exemplaar voor de heer]
216. Rekening van Berent Calencamp en Zijno Melink over 1652, afgehoord 7 januari 1653.
217. Rekening van Jan Teger en Lammert Broeker over 1668, afgehoord 8 januari 1669.
218. Rekening van Lodewijk Jan Bomble en Peter Spancker over 1689, afgehoord 10 januari 1690.
219. Rekening van Hendrik van Klinkenberg over 1709, afgehoord 11 januari 1710.
220. Rekening van Hendrik van Klinkenberg over 1711, afgehoord 9 januari 1712.
221. Rekening van Willem Vunderink over 1771, afgehoord 10 januari 1772.
N.B. 2de exemplaar voor de heer.
222. Rekening van Hendrik Jan te Roller over 1791, afgehoord 30 maart 1792.
223. Rekening van Hendrik Jan te Roller over 1793, afgehoord 28 maart 1794.

 

223A.   Stukken betreffende een geschil tussen Aeltjen Dollen, echtgenote van Jurrien Worms, en de provisoren van Borculo inzake de ondersteuning van haar moeder en stiefvader, 1751. 1 omslag.

224.     Akten van indemniteit afgegeven door het plaatselijk bestuur van Borculo en later door de betrokkenen weer ingeleverd, 1803. 2 stukken.

IX.     Militaire zaken

225.   Akte van sauvegarde, door prins Maurits aan de stad Borculo verleend, 1597. 1 stuk.

226.   Stukken betreffende de neutraliteit van de heren van Borculo en het verlenen van sauvegarde voor hun goederen door de aartshertogen Albertus en isabella van Oostenrijk, en door de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden, 1621, 1626, 1635.
1 omslag.

227.   Rekest van de “Compagnie van Jonggesellen” in de stad Borculo aan de magistraat inzake de afdracht van boeten en de werving van vrijwilligers, met beschikking, 1628. 1 stuk.

228.   Rekest van de burgemeesters, gemeenslieden en rotmeesters aan Elisabeth Charlotte, douarière van Otto graaf van Limburg Styrum, houdende een verzoek uitspraak te doen in een geschil met de burgercompagnie, met beschikking, 1683. 1 stuk.

229.   Stukken betreffende inkwartieringsgelden voor in Borculo gelegerde troepen, 1693, 1750. 2 stukken.

230.   Ordonnantie op de burgerwacht en op de wacht aan de Geesterense poort, 1711, 1719. 2 stukken.

231.   Overeenkomst tussen de municipaliteit van Borculo en het “Comité ter Betalinge der Fransche troupen in soldij der Bataafsche Republicq” inzake inkwartiering van Franse militairen, 1795. 1 stuk.

232.   Requisitiebevelen voor transportdiensten, door commandanten van Franse legereenheden afgegeven aan de municipaliteit van Borculo, 1795. 1 lias.

233.   Opgave van transportdiensten door inwoners van de municipaliteit van Borculo ten behoeve van Franse troepen verricht, ongedateerd [1795?]. 1 stuk.

234.   Verklaringen van ongeschiktheid voor de wapenhandel, door de chirurgijn G.H. Dankerts afgegeven ten behoeve van J.H. Holtvoogt en Harmen Klein Havekost, 1799. 2 stukken.

X.         Openbare orde en veiligheid

235.   Stukken betreffende het toezicht op de heiliging van zon- en feestdagen, 1664, 1675, 1681, 1682, 1707. 1 omslag.

236.   Publicatie van Elisabeth Charlotte gravin van Dohna, douarière van Otto graaf van Limburg Stirum, naar aanleiding van te Borculo voorgevallen ongeregeldheden, 1683. 1 stuk.

237.   Aantekening van de visitatie van huizen, straten en erven door burgemeesters en  gemeenslieden, 1709-1714. 1 omslag.

238.   Stukken betreffende het onderhoud van straten, 1670-1783. Met hiaten. 1 omslag.

239.   Stukken betreffende het onderhoud van de stadsputten, 1726, 1736, 1761. 1 omslag.

240.   Stukken betreffende het ijken van maten en gewichten, 1681, 1700, 1712, 1744. 1 omslag.

241.   Stukken betreffende de stadswaag, 1681-1682, 1707, 1704, 1728. 1 omslag.

242.   Stukken betreffende de broodzetting, 1664, 1730, 1732, 1743, 1792. 1 omslag.
N.B. Vgl. inv,nr. 1, blz. 34, 76-78, 330-335, 457-463, 468, 474-477, 484-507.

243.   Aantekening van de visitaties door burgemeester en gemeenslieden ter uitvoering van het toezicht op de brandveiligheid, 1688, 1724, 1726, 1759. 1 omslag.

244.   Stukken betreffende de levering van een brandspuit door achtereenvolgens Peter Broeckman en Berent van Hengel, 1690, 1720. 1 omslag. Vgl. inv.nr. 1, blz. 213B – 215.

245.   Stukken betreffende de veepest, 1771 en ongedateerd. 1 omslag.

236.   Stukken betreffende de levering van een nieuw torenuurwerk door Jorrien van Spraeckel, 1663, 1665, 1668, met kwitantie, 1705. 1 omslag.
N.B. Lit.: J.P.W.A. Smit, “Accoord tusschen den magistraet van Borculo en mr. Jurrien Spraeckel over de levering van een uurwerk 1663)”, in: Bijdragen en Mededelingen Vereniging “Gelre”, 1913, blz. 215-217.

XI.         Nijverheid en handel

247.   Afschrift van de op 29 juli 1655 door graaf Otto van Limburg Stirum uitgegeven gildebrief voor het linnenweversgilde te Borculo, ca. 1660. 1 stuk.
N.B. Vgl. inv.nr. 1, blz. 94.
Gedrukt in: Bijdragen en Medelingen “Gelre”, 1918, blz. 37.

248.   Afschriften van stukken betreffende het in 1580 gestichte schoenmakersgilde te Borculo, 1706.  1 omslag.

249.   Afschrift van de uitspraak van het Hof van Gelderland op 10 juli 1646, inzake een geschil over de Berkelvaart tussen de stad Zutphen enerzijds en de steden Lochem en Borculo en Georg van Keppel tot Mallum en Odingh anderzijds, 1646. 1 stuk.